Poštnina le 3,5 €

Brezplačna poštnina pri nakupu nad 60 €

30 dnevna možnost vračila

Pravila nagradne igre

V Ljubljani, dne 31. 5. 2024

Pravila nagradne igre

1.  člen

(nagradna igra)

 

Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom »PODARJAMO 3 @modibodi_slovenija KOPALKE!☀️« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo prireja Modibodi, Eminoria d.o.o., Ljubljana, Zaloška cesta 47, 1000 Ljubljana, matična št.: 9129219000, id. št. za DDV: 99758946. (v nadaljevanju: prireditelj).

2.  člen

(kdo lahko sodeluje in definicije pojmov)

 

V tej nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali

imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji (v

nadaljevanju: sodelujoči).

3.  člen

(drugi pogoji sodelovanja)

Drugi pogoji, ki jih mora za sodelovanje

izpolnjevati sodelujoči:

 • biti mora polnoletna fizična oseba, ki je

državljan Republike Slovenije ali ima stalno

prebivališče v Republiki Sloveniji,

 • slediti mora Instagram strani Modibodi_Slovenija in Vitastarman
 • objavo mora komentirati in v komentarju označiti dve drugi osebi
 • ne sme biti zaposlen pri prireditelju, član uprave

ali nadzornega sveta,

 • ne sme biti ožji družinski član (tj. sorodstvo ali svaštvo v ravni črti, sorodstvo ali svaštvo v stranski črti do vštetega četrtega kolena) zaposlenega pri prireditelju, članu uprave ali nadzornega sveta,
 • ne sme sodelovati pri pripravi ali izvedbi nagradne igre.

Sodelujoči mora izpolnjevati pogoje iz tega člena v obdobju od pričetka sodelovanja v nagradni igri (opisanega v 4. členu) in vse do izvedbe žrebanja, izžrebanec oz. zmagovalec pa tudi do konca koriščenja nagrade.

 

4.  člen (način sodelovanja)

Nagradna igra bo potekala od 31. 5 . 2024 do vključno 5. 6. 2024 do polnoči. Sodelujoči, ki izpolnjuje pogoje iz 3. člena, mora za sodelovanje v nagradni igri:

 • Slediti Instagram profilu Modibodi_Slovenija in VitaStarman
 • Na Instagram profilu Modibodi pod Collaboration objavo o nagradni igri, v komentarju označiti dve osebi

(Instagram story); v primeru, da ima sodelujoči zaprt profil, mora zagotoviti dokazilo o delitvi v obliki posnetka zaslona (screenshot) in ga posredovati vplivnežu na katerem profilu sodeluje,

 • Nagradna igra se v okviru Collaboration @modibodi_slovenija izvaja na profilih vplivnežev:
 • Izrecno privoliti k danim pravilom in seznanjenost z njihovo vsebino. Z izvršitvijo vseh ravnanj po prejšnjem odstavku, sodelujoči poda soglasje k danim pravilom in seznanjenost z njihovo vsebino. Upošteval se bo zgolj pravilen način sodelovanja, ki ustreza zgoraj navedenim pogojem za sodelovanje v nagradni Prireditelj bo osebne podatke sodelujočih, ki so jih ti posredovali v okviru nagradne igre, uporabil za namen izvedbe nagradne igre ter za druge

namene, v kolikor bo uporabnik za takšne druge

namene obdelave podal pisno soglasje.

5.  člen

(komisija)

Prireditelj bo do začetka te nagradne igre imenoval enočlansko komisijo (v nadaljevanju: komisija), ki bo:

−              nadzirala  potek  nagradne  igre  in

spoštovanje teh pravil;

−              po končanem žrebanju iz 6. člena teh pravil, sestavila zapisnik in ga hranila 1 leto od dne, ko je bilo to zaključeno;

−              v skladu z 10. členom teh pravil, ukrepala v primeru suma kršitev.

Odločitve komisije so dokončne.

6.  člen (žrebanje)

Žrebanje, ki bo potekalo dne 5. 6. 2024 na sedežu Vite Starman , bo opravila komisija. Žrebanje bo izvedeno s pomočjo računalniškega programa.

Izmed vseh odgovorov, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje v tej nagradni igri, kot so določeni v 3. in 4. členu teh pravil, bo komisija izžrebala tri nagrajence, ki bodo prejeli Modibodi Kopalke

< Dodatno se izžreba en rezervni nagrajenec/ena rezervna nagrajenka, ki pride v poštev, če kdo izmed prvotnih izžrebancev glaven nagrade , v roku 4 delovnih dni ni posredoval svojih podatkov, kot je določeno v 8. členu.

Žreb za nagrade bo predvidoma potekal dne 5. 6. 2024 in se lahko zaradi objektivnih okoliščin prestavi na kasnejši datum, o čemer bo prireditelj vse sodelujoče obvestil z obvestilom na

spletni strani www.modibodi.si

7.  člen (obveščanje izžrebancev)

Prireditelj bo najkasneje en delovni dan po žrebanju objavil izžrebanca glavne nagrade na feed objavi Instagram profilu Modibodi_Slovenija

V roku enega dne od dne, ko je bilo obvestilo iz prvega odstavka tega člena poslano, vendar najkasneje do prevzema nagrade po 8. členu teh pravil, mora glavni izžrebanec preko zasebnega sporočila na Instagram profilu Modibodi  prireditelju posredovati naslednje podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
 • davčno številko
 • posnetek svoje Instagram zgodbe (Instagram storyja) iz Story arhiva, kjer je razvidna delitev nagradne igre po pravilih zapisanih v 4. členu, skupaj z vidnim datumom objave omenjene Instagram zgodbe (Instagram storyja).

8.  člen

(prevzem in prenos nagrade)

Prevzem nagrade bo potekal po dogovoru s posameznim nagrajencem. Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. člena ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter v primeru, da so izžrebani, organizatorju v zasebnem sporočilu na Instagram profilu Modibodi v roku 4 delovnih dni posredujejo podatke, potrebne za prevzem nagrade (ime in priimek, ulica, pošta ter kraj prebivališča.)

Nagrada se ne podeli, če izžrebanec:

 • zamudi rok iz tega člena za podajo zahteve za

podelitev nagrade,

 • v roku iz člena ne posreduje vseh točnih

podatkov,

 • ne izkaže svoje istovetnosti z veljavnim osebnim

dokumentom,

 • krši pravila v smislu 10. člena teh pravil,
 • pisno ali ustno izrazi voljo, da se nagradi

Nagrade ni mogoče:

 • prenesti na tretjo osebo,
 • pri organizatorju unovčiti ali zamenjati za drugo

nagrado.

9. člen

(nagrade)

 

Izmed vseh odgovorov iz vseh objav vseh

vplivnežev, bo komisija izžrebala tri glavne nagrajence.

Prireditelj bo podelil naslednjo glavno nagrado: trije srečneži bodo prejeli Modibodi kopalke .

Prireditelj bo za nagrajenca od vrednosti glavne nagrade odmeril in plačal akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Če je znesek

odmerjene dohodnine na letni ravni večji od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, gre razlika v breme nagrajenca.

10.  člen (kršitev pravil)

V kolikor se pred žrebanjem izkaže, da določena oseba skuša doseči ali doseže sodelovanje v nagradni igri ali podelitev nagrade s kršitvijo teh pravil ali zakonodaje, ji prireditelj lahko prepreči sodelovanje v nagradni igri. V kolikor se kršitve iz prejšnjega odstavka tega člena izkažejo po

izvedenem žrebanju, prireditelj kršitelju ni dolžan podeliti nagrade. V kolikor je nagrada že

podeljena, pa se izkaže, da je izžrebanec ali nagrajenec prišel do nagrade s kršitvami iz prvega odstavka tega člena, sme prireditelj zahtevati takojšno vrnitev nagrade ter povrnitev nastale škode.

11.  člen

(osebni podatki)

Prireditelj z osebnimi podatki ravna skrbno in jih obdeluje skladno z veljavno zakonodajo s

področja varstva osebnih podatkov. Prireditelj obdeluje osebne podatke sodelujočih, ki jih pridobi s sodelovanjem v nagradni igri: ime, priimek, elektronski naslov, naslov stalnega ali začasnega prebivališča in davčna številka. Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za vodenje evidenc organizatorja nagradne igre ter za kontaktiranje sodelujočih v povezavi z izvedbo nagradne igre, osebni podatki nagrajenca pa za davčne namene (plačilo akontacije ipd.), namene izročitve nagrade in namenom promocije prireditelja (objava podobe nagrajenca). Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Sodelujoči ima pravico do seznanitve s svojimi osebnimi podatki, zahteve po popravku, spremembi, omejitvi uporabe osebnih podatkov ter pravico do zahteve po prenosu svojih osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli pisno zahteva, da se njegovi podatki izbrišejo iz evidence osebnih podatkov prireditelja. V primeru, da zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri. Sodelujoči lahko vse pravice iz tega odstavka uveljavlja pisno na naslov: Modibodi, Eminoria d.o.o., Zaloška cesta 47, 1000 Ljubljana. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve bodo osebni podatki udeleženca izbrisani oz. ustrezno popravljeni. Osebni podatki iz tega

člena bodo hranjeni do izpolnitve namena, najdlje pa 30 dni po zaključku nagradne igre. V primeru, da sodelujoči pred iztekom tega roka zahteva izbris osebnih podatkov, jih bo prireditelj morda moral kljub temu obdelovati, v kolikor obstaja druga pravna podlaga za obdelavo.

12.  člen

(uporaba podobe nagrajenca)

Nagrajenec bo s posredovanjem posebne izjave povabljen, da poda soglasje o uporabi podobe, s

katero bo izrecno soglašal, da se njegova podoba

uporabi za promocijske namene povezane z

izvedbo te nagradne igre, za čas 2 let od podaje izjave o uporabi podobe, in sicer v fizični digitalni ali avdio-vizualni obliki (npr.na plakatih, internetu, tiskovinah, televiziji itd.). V tem okviru bo podal tudi soglasje, da se njegova podoba (skupaj ali ločeno s podobami drugih nagrajencev): reproducira, javno prikazuje, radiodifuzno oddaja ali retransmisira, daje na

voljo javnosti, prenaša, predeluje ter distribuira. Ne glede na 11. člen teh pravil, bo upravljavec osebne podatke nagrajenca iz prejšnjega odstavka obdeloval najdlje dve leti po podaji izjave iz prejšnjega odstavka.

13.  člen

(odstop od nagradne igre)

Sodelujoči lahko odstopi v katerikoli fazi nagradne igre, tako da svojo zahtevo po odstopu posreduje prireditelju na zasebna sporočila na Instagramu. Preklic podanega odstopa od nagradne igre ni mogoč.

14.  člen

(omejitev prirediteljeve odgovornosti)

Prireditelj ne odgovarja za izvedbo nagradne igre,

podelitev nagrade in škodo:

 • če izvajanje nagradne igre prepovejo ali preprečijo državni organi ali nosilci javnih pooblastil,
 • če izvedbo nagradne igre preprečijo ponudniki

drugih storitev informacijske tehnologije, ki

predstavljajo tehnični predpogoj za izvedbo te nagradne igre in/ali drugi ponudniki, od katerih je odvisna izvedba te nagradne igre,

 • če izvajanje nagradne igre povzročijo kršitve člena teh pravil,
 • v drugih primerih višje sile, ki onemogočijo

izvedbo te nagradne igre.

Prireditelj bo o nastopu okoliščin iz predhodnega odstavka obvestil sodelujoče v nagradni igri prek Instagram profila: Modibodi_Slovenija

15.  člen

(bistveno spremenjene okoliščine)

V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, zaradi katerih ni mogoče podeliti nagrade iz 9. člena,

prireditelj nagrado iz tega člena lahko nadomesti z drugo, enakovredno nagrado. Sodelujoči v nagradni igri v primeru bistveno spremenjenih okoliščin po tem členu ne morejo zahtevati

podelitve prvotno določene nagrade ali odškodnine. V primeru drugih bistveno

spremenjenih okoliščin tehnične, komercialne narave, ki niso zajete s prvim odstavkom tega člena, bo prireditelj ta pravila pravično spremenil, o tem obvestil vse sodelujoče prek Instagram

profila Modibodi in po objavi izvedel oz. dokončal

nagradno igro na osnovi novih pravil.

16.  člen (reševanje sporov)

Morebitne spore, bosta organizator in sodelujoči reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa

pred pristojnim sodiščem.

17.  člen (druge določbe)

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Meta Platforms, Inc . Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Facebook Ireland, Ltd. Za vsebino nagradne igre je odgovoren izključno organizator. Organizator ne odgovarja za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki ter tudi ne za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne odgovarja za morebitne posledice nastale ob uporabi/koriščenju nagrad. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki s strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo

NAGRADNA IGRA JE ZAKL

V Ljubljani, dne 12. 3. 2024

1.  člen

(nagradna igra)

Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom »3 stvari zakaj obožujem @modibodi_slovenija« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo prireja Modibodi, Eminoria d.o.o., Ljubljana, Zaloška cesta 47, 1000 Ljubljana, matična št.: 9129219000, id. št. za DDV: 99758946. (v nadaljevanju: prireditelj).

2.  člen

(kdo lahko sodeluje in definicije pojmov)

V tej nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali

imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji (v

nadaljevanju: sodelujoči).

3.  člen

(drugi pogoji sodelovanja)

Drugi pogoji, ki jih mora za sodelovanje

izpolnjevati sodelujoči:

 • biti mora polnoletna fizična oseba, ki je

državljan Republike Slovenije ali ima stalno

prebivališče v Republiki Sloveniji,

 • v komentarju pod objavo nagradne igre mora

označiti dva osebi

 • slediti mora Instagram strani Modibodi_Slovenija in Ostrokljun
 • ne sme biti zaposlen pri prireditelju, član uprave

ali nadzornega sveta,

 • ne sme biti ožji družinski član (tj. sorodstvo ali svaštvo v ravni črti, sorodstvo ali svaštvo v stranski črti do vštetega četrtega kolena) zaposlenega pri prireditelju, članu uprave ali nadzornega sveta,
 • ne sme sodelovati pri pripravi ali izvedbi nagradne igre.

Sodelujoči mora izpolnjevati pogoje iz tega člena v obdobju od pričetka sodelovanja v nagradni igri (opisanega v 4. členu) in vse do izvedbe žrebanja, izžrebanec oz. zmagovalec pa tudi do konca koriščenja nagrade.

4.  člen (način sodelovanja)

 

Nagradna igra bo potekala od 12. 3. 2024 do

vključno 15. 3. 2024 do polnoči.Sodelujoči, ki izpolnjuje pogoje iz 3. člena, mora

za sodelovanje v nagradni igri:

 • Slediti Instagram profilu Modibodi_Slovenija in Ostrokljun
 • Na Instagram profilu Modibodi pod Collaboration objavo o nagradni igri, v komentarju označiti dve osebi
 • Nagradna igra se v okviru Collaboration @modibodi_slovenija izvaja na profilih vplivnežev:
 • Izrecno privoliti k danim pravilom in seznanjenost z njihovo vsebino. Z izvršitvijo vseh ravnanj po prejšnjem odstavku, sodelujoči poda soglasje k danim pravilom in seznanjenost z njihovo vsebino. Upošteval se bo zgolj pravilen način sodelovanja, ki ustreza zgoraj navedenim pogojem za sodelovanje v nagradni Prireditelj bo osebne podatke sodelujočih, ki so jih ti posredovali v okviru nagradne igre, uporabil za namen izvedbe nagradne igre ter za druge

namene, v kolikor bo uporabnik za takšne druge

namene obdelave podal pisno soglasje.

5.  člen

(komisija)

Prireditelj bo do začetka te nagradne igre imenoval enočlansko komisijo (v nadaljevanju: komisija), ki bo:

−              nadzirala  potek  nagradne  igre  in

spoštovanje teh pravil;

−              po končanem žrebanju iz 6. člena teh pravil, sestavila zapisnik in ga hranila 1 leto od dne, ko je bilo to zaključeno;

−              v skladu z 10. členom teh pravil, ukrepala v primeru suma kršitev.

Odločitve komisije so dokončne.

6.  člen (žrebanje)

Žrebanje, ki bo potekalo dne 15. 3. 2024 na sedežu Eve Ostrokljun, bo opravila komisija. Žrebanje bo izvedeno s pomočjo računalniškega programa.

Izmed vseh odgovorov, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje v tej nagradni igri, kot so določeni v 3. in 4. členu teh pravil, bo komisija izžrebala tri nagrajenke, ki bodo prejele bon za 50€.

<<Dodatno se izžreba en rezervni nagrajenec/ena rezervna nagrajenka, ki pride v poštev, če kdo izmed prvotnih izžrebancev glaven nagrade , v roku 4 delovnih dni ni posredoval svojih podatkov, kot je določeno v 8. členu.

Žreb za nagrade bo predvidoma potekal dne 15. 3. 2024 in se lahko zaradi objektivnih okoliščin prestavi na kasnejši datum, o čemer bo prireditelj vse sodelujoče obvestil z obvestilom na

spletni strani www.modibodi.si

7.  člen (obveščanje izžrebancev)

Prireditelj bo najkasneje en delovni dan po žrebanju objavil izžrebanca glavne nagrade na feed objavi Instagram profilu Modibodi_Slovenija

V roku enega dne od dne, ko je bilo obvestilo iz prvega odstavka tega člena poslano, vendar najkasneje do prevzema nagrade po 8. členu teh pravil, mora glavni izžrebanec preko zasebnega sporočila na Instagram profilu Modibodi  prireditelju posredovati naslednje podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
 • davčno številko
 • posnetek svoje Instagram zgodbe (Instagram storyja) iz Story arhiva, kjer je razvidna delitev nagradne igre po pravilih zapisanih v 4. členu, skupaj z vidnim datumom objave omenjene Instagram zgodbe (Instagram storyja).

8.  člen

(prevzem in prenos nagrade)

Prevzem nagrade bo potekal po dogovoru s posameznim nagrajencem. Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. člena ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter v primeru, da so izžrebani, organizatorju v zasebnem sporočilu na Instagram profilu Modibodi v roku 4 delovnih dni posredujejo podatke, potrebne za prevzem nagrade (ime in priimek, ulica, pošta ter kraj prebivališča.)

Nagrada se ne podeli, če izžrebanec:

 • zamudi rok iz tega člena za podajo zahteve za

podelitev nagrade,

 • v roku iz člena ne posreduje vseh točnih

podatkov,

 • ne izkaže svoje istovetnosti z veljavnim osebnim

dokumentom,

 • krši pravila v smislu 10. člena teh pravil,
 • pisno ali ustno izrazi voljo, da se nagradi

Nagrade ni mogoče:

 • prenesti na tretjo osebo,
 • pri organizatorju unovčiti ali zamenjati za drugo

nagrado.

9.  člen

(nagrade)

 

Izmed vseh odgovorov iz vseh objav vseh

vplivnežev, bo komisija izžrebala enega glavnega nagrajenca/eno glavno nagrajenko.

Prireditelj bo podelil naslednjo glavno nagrado: trije srečneži bodo prejeli >>  darilni bon 50€<<.

Prireditelj bo za nagrajenca od vrednosti glavne nagrade odmeril in plačal akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Če je znesek

odmerjene dohodnine na letni ravni večji od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, gre razlika v breme nagrajenca.

10.  člen (kršitev pravil)

V kolikor se pred žrebanjem izkaže, da določena oseba skuša doseči ali doseže sodelovanje v nagradni igri ali podelitev nagrade s kršitvijo teh pravil ali zakonodaje, ji prireditelj lahko prepreči sodelovanje v nagradni igri. V kolikor se kršitve iz prejšnjega odstavka tega člena izkažejo po

izvedenem žrebanju, prireditelj kršitelju ni dolžan podeliti nagrade. V kolikor je nagrada že

podeljena, pa se izkaže, da je izžrebanec ali nagrajenec prišel do nagrade s kršitvami iz prvega odstavka tega člena, sme prireditelj zahtevati takojšno vrnitev nagrade ter povrnitev nastale škode.

11.  člen

(osebni podatki)

Prireditelj z osebnimi podatki ravna skrbno in jih obdeluje skladno z veljavno zakonodajo s

področja varstva osebnih podatkov. Prireditelj obdeluje osebne podatke sodelujočih, ki jih pridobi s sodelovanjem v nagradni igri: ime, priimek, elektronski naslov, naslov stalnega ali začasnega prebivališča in davčna številka. Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za vodenje evidenc organizatorja nagradne igre ter za kontaktiranje sodelujočih v povezavi z izvedbo nagradne igre, osebni podatki nagrajenca pa za davčne namene (plačilo akontacije ipd.), namene izročitve nagrade in namenom promocije prireditelja (objava podobe nagrajenca). Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Sodelujoči ima pravico do seznanitve s svojimi osebnimi podatki, zahteve po popravku, spremembi, omejitvi uporabe osebnih podatkov ter pravico do zahteve po prenosu svojih osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli pisno zahteva, da se njegovi podatki izbrišejo iz evidence osebnih podatkov prireditelja. V primeru, da zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri. Sodelujoči lahko vse pravice iz tega odstavka uveljavlja pisno na naslov: Modibodi, Eminoria d.o.o., Zaloška cesta 47, 1000 Ljubljana. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve bodo osebni podatki udeleženca izbrisani oz. ustrezno popravljeni. Osebni podatki iz tega

člena bodo hranjeni do izpolnitve namena, najdlje pa 30 dni po zaključku nagradne igre. V primeru, da sodelujoči pred iztekom tega roka zahteva izbris osebnih podatkov, jih bo prireditelj morda moral kljub temu obdelovati, v kolikor obstaja druga pravna podlaga za obdelavo.

12.  člen

(uporaba podobe nagrajenca)

Nagrajenec bo s posredovanjem posebne izjave povabljen, da poda soglasje o uporabi podobe, s

katero bo izrecno soglašal, da se njegova podoba

uporabi za promocijske namene povezane z

izvedbo te nagradne igre, za čas 2 let od podaje izjave o uporabi podobe, in sicer v fizični digitalni ali avdio-vizualni obliki (npr.na plakatih, internetu, tiskovinah, televiziji itd.). V tem okviru bo podal tudi soglasje, da se njegova podoba (skupaj ali ločeno s podobami drugih nagrajencev): reproducira, javno prikazuje, radiodifuzno oddaja ali retransmisira, daje na

voljo javnosti, prenaša, predeluje ter distribuira. Ne glede na 11. člen teh pravil, bo upravljavec osebne podatke nagrajenca iz prejšnjega odstavka obdeloval najdlje dve leti po podaji izjave iz prejšnjega odstavka.

13.  člen

(odstop od nagradne igre)

Sodelujoči lahko odstopi v katerikoli fazi nagradne igre, tako da svojo zahtevo po odstopu posreduje prireditelju na zasebna sporočila na Instagramu. Preklic podanega odstopa od nagradne igre ni mogoč.

14.  člen

(omejitev prirediteljeve odgovornosti)

Prireditelj ne odgovarja za izvedbo nagradne igre,

podelitev nagrade in škodo:

 • če izvajanje nagradne igre prepovejo ali preprečijo državni organi ali nosilci javnih pooblastil,
 • če izvedbo nagradne igre preprečijo ponudniki

drugih storitev informacijske tehnologije, ki

predstavljajo tehnični predpogoj za izvedbo te nagradne igre in/ali drugi ponudniki, od katerih je odvisna izvedba te nagradne igre,

 • če izvajanje nagradne igre povzročijo kršitve člena teh pravil,
 • v drugih primerih višje sile, ki onemogočijo

izvedbo te nagradne igre.

Prireditelj bo o nastopu okoliščin iz predhodnega odstavka obvestil sodelujoče v nagradni igri prek Instagram profila: Modibodi_Slovenija

15.  člen

(bistveno spremenjene okoliščine)

 

V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, zaradi katerih ni mogoče podeliti nagrade iz 9. člena,

prireditelj nagrado iz tega člena lahko nadomesti z drugo, enakovredno nagrado. Sodelujoči v nagradni igri v primeru bistveno spremenjenih okoliščin po tem členu ne morejo zahtevati

podelitve prvotno določene nagrade ali odškodnine. V primeru drugih bistveno

spremenjenih okoliščin tehnične, komercialne narave, ki niso zajete s prvim odstavkom tega člena, bo prireditelj ta pravila pravično spremenil, o tem obvestil vse sodelujoče prek Instagram

profila Modibodi in po objavi izvedel oz. dokončal

nagradno igro na osnovi novih pravil.

16.  člen (reševanje sporov)

Morebitne spore, bosta organizator in sodelujoči reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa

pred pristojnim sodiščem.

17.  člen (druge določbe)

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Meta Platforms, Inc . Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Facebook Ireland, Ltd. Za vsebino nagradne igre je odgovoren izključno organizator. Organizator ne odgovarja za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki ter tudi ne za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne odgovarja za morebitne posledice nastale ob uporabi/koriščenju nagrad. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki s strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo

organizator udeležence obveščal z objavami na Instagram profilu Modibodi.

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne

odgovornosti za:

 • nedelovanje družbenega omrežja Facebook,
 • nedelovanje storitve, ki je posledica napačne

uporabe ali neznanja uporabe storitev,

 • nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko

začasno motile uporabo storitve

,- kakršne koli neželene posledice, ki bi jo

sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni

igri,

-kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

Organizator si pridružuje pravico, da

sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali

kakršen koli drug neprimeren govor, trajno izloči

iz sodelovanja v nagradni igri.

NAGRADNA IGRA JE ZAKLJUČENA

 

V Ljubljani, dne 14. 2. 2024

1.  člen

(nagradna igra)

Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom »Namenjena vsem mojim ženskicam tukaj🌸« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo prireja Modibodi, Eminoria d.o.o., Ljubljana, Zaloška cesta 47, 1000 Ljubljana, matična št.: 9129219000, id. št. za DDV: 99758946. (v nadaljevanju: prireditelj).

2. člen

(kdo lahko sodeluje in definicije pojmov)

V tej nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali

imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji (v

nadaljevanju: sodelujoči).

3.  člen

(drugi pogoji sodelovanja)

Drugi pogoji, ki jih mora za sodelovanje

izpolnjevati sodelujoči:

 • biti mora polnoletna fizična oseba, ki je

državljan Republike Slovenije ali ima stalno

prebivališče v Republiki Sloveniji,

 • v komentarju pod objavo nagradne igre mora

označiti dva osebi

 • slediti mora Instagram strani Modibodi_Slovenija in Ljubkidom
 • ne sme biti zaposlen pri prireditelju, član uprave

ali nadzornega sveta,

 • ne sme biti ožji družinski član (tj. sorodstvo ali svaštvo v ravni črti, sorodstvo ali svaštvo v stranski črti do vštetega četrtega kolena) zaposlenega pri prireditelju, članu uprave ali nadzornega sveta,
 • ne sme sodelovati pri pripravi ali izvedbi nagradne igre.

Sodelujoči mora izpolnjevati pogoje iz tega člena v obdobju od pričetka sodelovanja v nagradni igri (opisanega v 4. členu) in vse do izvedbe žrebanja, izžrebanec oz. zmagovalec pa tudi do konca koriščenja nagrade.

 

4.  člen (način sodelovanja)

Nagradna igra bo potekala od 14. 2. 2024 do

vključno 20. 2. 2024 do polnoči.

Sodelujoči, ki izpolnjuje pogoje iz 3. člena, mora za sodelovanje v nagradni igri:

 • Slediti Instagram profilu Modibodi_Slovenija in Ljubkidom
 • Na Instagram profilu Modibodi pod Collaboration objavo o nagradni igri, v komentarju označiti dve osebi
 • Nagradna igra se v okviru Collaboration @modibodi_slovenija izvaja na profilih vplivnežev:
 • Izrecno privoliti k danim pravilom in seznanjenost z njihovo vsebino. Z izvršitvijo vseh ravnanj po prejšnjem odstavku, sodelujoči poda soglasje k danim pravilom in seznanjenost z njihovo vsebino. Upošteval se bo zgolj pravilen način sodelovanja, ki ustreza zgoraj navedenim pogojem za sodelovanje v nagradni Prireditelj bo osebne podatke sodelujočih, ki so jih ti posredovali v okviru nagradne igre, uporabil za namen izvedbe nagradne igre ter za druge

namene, v kolikor bo uporabnik za takšne druge

namene obdelave podal pisno soglasje.

5.  člen

(komisija)

Prireditelj bo do začetka te nagradne igre imenoval enočlansko komisijo (v nadaljevanju: komisija), ki bo:

−              nadzirala  potek  nagradne  igre  in

spoštovanje teh pravil;

−              po končanem žrebanju iz 6. člena teh pravil, sestavila zapisnik in ga hranila 1 leto od dne, ko je bilo to zaključeno;

−              v skladu z 10. členom teh pravil, ukrepala v primeru suma kršitev.

Odločitve komisije so dokončne.

6.  člen (žrebanje)

Žrebanje, ki bo potekalo dne 20. 2. 2024 na sedežu Mateje Hojnik, bo opravila komisija. Žrebanje bo izvedeno s pomočjo računalniškega programa.

Izmed vseh odgovorov, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje v tej nagradni igri, kot so določeni v 3. in 4. členu teh pravil, bo komisija izžrebala tri nagrajenke, ki bodo prejele bon za 50€.

<<Dodatno se izžreba en rezervni nagrajenec/ena rezervna nagrajenka, ki pride v poštev, če kdo izmed prvotnih izžrebancev glaven nagrade , v roku 4 delovnih dni ni posredoval svojih podatkov, kot je določeno v 8. členu.

Žreb za nagrade bo predvidoma potekal dne 20. 2. 2024 in se lahko zaradi objektivnih okoliščin prestavi na kasnejši datum, o čemer bo prireditelj vse sodelujoče obvestil z obvestilom na

spletni strani www.modibodi.si

7.  člen (obveščanje izžrebancev)

Prireditelj bo najkasneje en delovni dan po žrebanju objavil izžrebanca glavne nagrade na feed objavi Instagram profilu Modibodi_Slovenija

V roku enega dne od dne, ko je bilo obvestilo iz prvega odstavka tega člena poslano, vendar najkasneje do prevzema nagrade po 8. členu teh pravil, mora glavni izžrebanec preko zasebnega sporočila na Instagram profilu Modibodi  prireditelju posredovati naslednje podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
 • davčno številko
 • posnetek svoje Instagram zgodbe (Instagram storyja) iz Story arhiva, kjer je razvidna delitev nagradne igre po pravilih zapisanih v 4. členu, skupaj z vidnim datumom objave omenjene Instagram zgodbe (Instagram storyja).

8.  člen

(prevzem in prenos nagrade)

Prevzem nagrade bo potekal po dogovoru s posameznim nagrajencem. Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. člena ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter v primeru, da so izžrebani, organizatorju v zasebnem sporočilu na Instagram profilu Modibodi v roku 4 delovnih dni posredujejo podatke, potrebne za prevzem nagrade (ime in priimek, ulica, pošta ter kraj prebivališča.)

Nagrada se ne podeli, če izžrebanec:

 • zamudi rok iz tega člena za podajo zahteve za

podelitev nagrade,

 • v roku iz člena ne posreduje vseh točnih

podatkov,

 • ne izkaže svoje istovetnosti z veljavnim osebnim

dokumentom,

 • krši pravila v smislu 10. člena teh pravil,
 • pisno ali ustno izrazi voljo, da se nagradi

Nagrade ni mogoče:

 • prenesti na tretjo osebo,
 • pri organizatorju unovčiti ali zamenjati za drugo

nagrado.

9.  člen

(nagrade)

Izmed vseh odgovorov iz vseh objav vseh

vplivnežev, bo komisija izžrebala enega glavnega nagrajenca/eno glavno nagrajenko.

Prireditelj bo podelil naslednjo glavno nagrado: trije srečneži bodo prejeli >>  darilni bon 50€<<.

Prireditelj bo za nagrajenca od vrednosti glavne nagrade odmeril in plačal akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Če je znesek

odmerjene dohodnine na letni ravni večji od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, gre razlika v breme nagrajenca.

10.  člen (kršitev pravil)

V kolikor se pred žrebanjem izkaže, da določena oseba skuša doseči ali doseže sodelovanje v nagradni igri ali podelitev nagrade s kršitvijo teh pravil ali zakonodaje, ji prireditelj lahko prepreči sodelovanje v nagradni igri. V kolikor se kršitve iz prejšnjega odstavka tega člena izkažejo po

izvedenem žrebanju, prireditelj kršitelju ni dolžan podeliti nagrade. V kolikor je nagrada že

podeljena, pa se izkaže, da je izžrebanec ali nagrajenec prišel do nagrade s kršitvami iz prvega odstavka tega člena, sme prireditelj zahtevati takojšno vrnitev nagrade ter povrnitev nastale škode.

11.  člen

(osebni podatki)

 

Prireditelj z osebnimi podatki ravna skrbno in jih obdeluje skladno z veljavno zakonodajo s

področja varstva osebnih podatkov. Prireditelj obdeluje osebne podatke sodelujočih, ki jih pridobi s sodelovanjem v nagradni igri: ime, priimek, elektronski naslov, naslov stalnega ali začasnega prebivališča in davčna številka. Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za vodenje evidenc organizatorja nagradne igre ter za kontaktiranje sodelujočih v povezavi z izvedbo nagradne igre, osebni podatki nagrajenca pa za davčne namene (plačilo akontacije ipd.), namene izročitve nagrade in namenom promocije prireditelja (objava podobe nagrajenca). Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Sodelujoči ima pravico do seznanitve s svojimi osebnimi podatki, zahteve po popravku, spremembi, omejitvi uporabe osebnih podatkov ter pravico do zahteve po prenosu svojih osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli pisno zahteva, da se njegovi podatki izbrišejo iz evidence osebnih podatkov prireditelja. V primeru, da zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri. Sodelujoči lahko vse pravice iz tega odstavka uveljavlja pisno na naslov: Modibodi, Eminoria d.o.o., Zaloška cesta 47, 1000 Ljubljana. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve bodo osebni podatki udeleženca izbrisani oz. ustrezno popravljeni. Osebni podatki iz tega

člena bodo hranjeni do izpolnitve namena, najdlje pa 30 dni po zaključku nagradne igre. V primeru, da sodelujoči pred iztekom tega roka zahteva izbris osebnih podatkov, jih bo prireditelj morda moral kljub temu obdelovati, v kolikor obstaja druga pravna podlaga za obdelavo.

12.  člen

(uporaba podobe nagrajenca)

Nagrajenec bo s posredovanjem posebne izjave povabljen, da poda soglasje o uporabi podobe, s

katero bo izrecno soglašal, da se njegova podoba

uporabi za promocijske namene povezane z

izvedbo te nagradne igre, za čas 2 let od podaje izjave o uporabi podobe, in sicer v fizični digitalni ali avdio-vizualni obliki (npr.na plakatih, internetu, tiskovinah, televiziji itd.). V tem okviru bo podal tudi soglasje, da se njegova podoba (skupaj ali ločeno s podobami drugih nagrajencev): reproducira, javno prikazuje, radiodifuzno oddaja ali retransmisira, daje na

voljo javnosti, prenaša, predeluje ter distribuira. Ne glede na 11. člen teh pravil, bo upravljavec osebne podatke nagrajenca iz prejšnjega odstavka obdeloval najdlje dve leti po podaji izjave iz prejšnjega odstavka.

13.  člen

(odstop od nagradne igre)

Sodelujoči lahko odstopi v katerikoli fazi nagradne igre, tako da svojo zahtevo po odstopu posreduje prireditelju na zasebna sporočila na Instagramu. Preklic podanega odstopa od nagradne igre ni mogoč.

14.  člen

(omejitev prirediteljeve odgovornosti)

Prireditelj ne odgovarja za izvedbo nagradne igre,

podelitev nagrade in škodo:

 • če izvajanje nagradne igre prepovejo ali preprečijo državni organi ali nosilci javnih pooblastil,
 • če izvedbo nagradne igre preprečijo ponudniki

drugih storitev informacijske tehnologije, ki

predstavljajo tehnični predpogoj za izvedbo te nagradne igre in/ali drugi ponudniki, od katerih je odvisna izvedba te nagradne igre,

 • če izvajanje nagradne igre povzročijo kršitve člena teh pravil,
 • v drugih primerih višje sile, ki onemogočijo

izvedbo te nagradne igre.

Prireditelj bo o nastopu okoliščin iz predhodnega odstavka obvestil sodelujoče v nagradni igri prek Instagram profila: Modibodi_Slovenija

15.  člen

(bistveno spremenjene okoliščine)

V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, zaradi katerih ni mogoče podeliti nagrade iz 9. člena,

prireditelj nagrado iz tega člena lahko nadomesti z drugo, enakovredno nagrado. Sodelujoči v nagradni igri v primeru bistveno spremenjenih okoliščin po tem členu ne morejo zahtevati

podelitve prvotno določene nagrade ali odškodnine. V primeru drugih bistveno

spremenjenih okoliščin tehnične, komercialne narave, ki niso zajete s prvim odstavkom tega člena, bo prireditelj ta pravila pravično spremenil, o tem obvestil vse sodelujoče prek Instagram

profila Modibodi in po objavi izvedel oz. dokončal

nagradno igro na osnovi novih pravil.

16.  člen (reševanje sporov)

Morebitne spore, bosta organizator in sodelujoči reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa

pred pristojnim sodiščem.

17.  člen (druge določbe)

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Meta Platforms, Inc . Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Facebook Ireland, Ltd. Za vsebino nagradne igre je odgovoren izključno organizator. Organizator ne odgovarja za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki ter tudi ne za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne odgovarja za morebitne posledice nastale ob uporabi/koriščenju nagrad. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki s strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Instagram profilu Modibodi.

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne

odgovornosti za:

 • nedelovanje družbenega omrežja Facebook,
 • nedelovanje storitve, ki je posledica napačne

uporabe ali neznanja uporabe storitev,

 • nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko

začasno motile uporabo storitve

,- kakršne koli neželene posledice, ki bi jo

sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni

igri,

-kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

Organizator si pridružuje pravico, da

sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali

kakršen koli drug neprimeren govor, trajno izloči

iz sodelovanja v nagradni igri.

NAGRADNA IGRA JE ZAKLJUČENA

 

 

Dodaj odgovor

  0
  Vaša košarica
  Vaša košarica je trenutno prazna.Nazaj v trgovino
   Calculate Shipping
   Unovči kupon